VÝZVA KE KAPITULACI NELEGÁLNÍCH PSYCHOTRONICKÝCH TOXICKÝCH BAND

www.psychotronickavalka.cz/kapitulace/

UVĚDOMTE SI, ŽE SITUACE SE DEN ODE DNE MĚNILA, TUDÍŽ I PLÁNY A SKUTEČNOST BUDE TROCHU ČI VÍCE JINÁ OD NAŠICH ZPRÁV. NASTANOU PŘIROZENÉ DŮSLEDKY JEDNÁNÍ KAŽDÉHO PODLE PŘEKÓDOVANÝCH BOŽÍCH MLÝNŮ L'MURTENETU.

Víme, že jste měli v úmyslu genocidu českého národa a podle toho vyměřujeme  vaši nápravu.
na pardubicku, kde jsou nejhorší a nejstarší psychotronické bandy, měl být zřízen zvláštní otrocký genocidní režim. Víme, že víte, že se jedná o místo, kde bylo administrativní centrum BOŽÍHO KRÁLOVSTVÍ NEBESKÝCH, které zničili v roce 200 genocidou Germáni a od té doby se o toto území bojuje.
Pardubicko má rozsáhlou síť genocidních staveb, kterým rozumíme, má psychotronická podzemí, střílny a hustou síť bývalé 5G, síť psychotronických band vzniklých mučením i nelegálními nabídkami, je zde psychotronické popraviště, karanténa i psychotronická střelnice.
Svoje záměry nezakryjete.
INKARNAČNÍ SOUD LIDSTVA VÁS SLEDUJE DLOUHODOBĚ A VÍME ŽE JSEM NĚKOLIK MEZINÁRODNÍCH BAND NEZÁVISLÝCH NA SOBĚ A ŠLO O ČISTÉ PSYCHOTRONICKÉ TOXICKÉ VYHLAZOVÁNÍ ČECHŮ CORONAVIREM  DALŠÍMI PSYCHOTRONICKÝMI PUMAMI, KTERÉ BY BYLY HORŠÍ A HORŠÍ A OBYVATELSTVO BRUTÁLN SADISTICKY ZOTROČENO A VYHLAZENO POSTUPNĚ DÁL A DÁL. NA PARDUBICKU JSOU POPRAVČÍ STROJE A VÁLKU PSYCHOTRONICKOU MÁME JAKO ZACHRÁNCI PLANETY ZEMĚ BOHEMIE CELOU NAFILMOVANOU PRO VEŘEJNOST.
4.7. 2021

ZLOČINCI!

CRIMINALS!

KAPITULUJTE!

CAPITULATE!


PLANETU ZEMI BOHEMII CHRÁNÍ SYSTÉM BOŽÍCH MLÝNŮ L'MURTENETU VE VŠECH ZEMÍCH. NYNÍ VYKONÁ POPRAVY.

The planet Earth BOHEMIA is protected by the system of GOD'S MILLS L'MURTENET in all countries now. It will execute all criminals.

Kapitulace = peníze na inkarnační účet 1000Kč na hlavu a nelegální zbraň.Capitulation = money to the incarnation account 1000Kč per person and an illegal weapon.

Zasílejte svým jménem, variabilní symbol = Vaše rodné číslo nebo Vaše datum narození, specifický symbol 1000, konstantní symbol 308. Send the money by your name, variable symbol = your birth number or your date of birth, specific symbol 10, constant symbol = 308.

Inkarnační účet je na jméno:Incarnation account is on the name:


Kateřina Elisabeth Chmelík ČeskáHradiště na Písku 83, Staré Hradiště 53352

Inkarnační účet je veden u banky:

Incarnation account is at the bank:

Erste Premier Bank, Náměstí Republiky 235/36, Plzeň 30100,

číslo účtu (account number): 2616848033/0800.

IBAN: CZ7308000000002616848033, BIC: GIBACZPX.

Peníze budou použity správně na válečné reparace obětí psychotronických pokusů na lidech, psychotronického mučení a šikany a pro pozůstalé. The incarnation money will be used correctly for war reparations of victims of psychotronic tests on people, psychotronic torture and bully and their families.

Všechny zprávy níže jsou starší.

28.6. 2021 0.12 hodin

ARMAGEDDON

Zpráva všem Čechům a obzvláštní potěšení všem svědkům Jehovovým, kteří věřili a šířili biblická proroctví.

NAPLNILI JSME JE. TA, KTERÁ SE NÁM HODILA.PSYCHOTRONICKOU VÁLKU O PLANETU ZEMI JSME VYHRÁLI.

4 miliardy nejhorších zločinců lidstva ve všech zemích byly nyní 26.6. 2021 popraveni Boží rukou a poprava vypadá i jako SARS v různém stupni rozvoje. Nejmenší zločinec z nich zemře na infarkt.

NENÍ TO VIRUS.

Je to spravedlivá psychotronická poprava.AŽ ZAČNOU ZLOČINCI KRVÁCET A VYBÍHAT VEN NA ULICE, RYCHLE DOMŮ. U NÁS TO NEBUDE. TOTO VAROVÁNÍ JE PRO JINÉ ZEMĚ.23.38 HODINV ČESKÉ REPUBLICE SE JEDNÁ O POPRAVU RUKOU ABSOLUTNÍHO BOHA AUMJEHOVA 150.000 LIDÍ. VĚTŠINA ZLOČINCŮ JSOU MUŽI A 7 ŽEN ZLOČINCŮ. U NÁS NEMÁME TAK TĚŽKÉ ZLOČINCE JAKO V ZAHRANIČÍ. MNOZÍ NAŠI ZLOČINCI BYLI PŘINUCENI MUČENÍM, ABY VYVRAŽĎOVALI NÁROD. SARSU V NEJHORŠÍM VÝVOJI BUDEME MÍT MOŽNÁ JENOM NĚKOLIK JEDINCŮ. ZÁLEŽÍ TO NA POSTOJÍCH ZLOČINCE PO UVĚDOMĚNÍ, ŽE SE JEDNÁ O POPRAVU RUKOU BOŽÍ.POPRAVA DO PLNÉHO VĚDOMÍ, ŽE SE O NI JEDNÁ, SE ROZVÍJÍ 24 HODIN OD AKTIVACE, U KAŽDÉHO PAK JINAK DLOUHO TRVÁ POPRAVA, NEJDELŠÍ ROZVOJ JE 15 LET. NENÍ Z NÍ ÚNIK.ZLOČINCI ODCHÁZEJÍ DO GEHENNY NA PŘEVÝCHOVU.PAK SE RODÍ DO DĚTÍ.ZA 1000 LET.MEZITÍM MY ZDE STAVÍME ABSOLUTNÍ NIRVÁNU.JSME VĚČNÝ DRUH.Nebojte se, jídlo bude i všechno ostatní.Obsadí nás Ruská armáda, která nás osvobozovala. Popravy nevykonávala, později ano.Jsou ale od ABSOLUTNÍCH STVOŘITELŮ LIDSTVA AUMJEHOVA Z ETHERU.NEŠLO BÝT NESPRAVEDLIVÝ.ARMAGEDDON BYLA ABSOLUTNĚ SPRAVEDLIVÁ VÁLKA.POLICIE A NAŠE ARMÁDA V PODSTATĚ ANI O NIČEM NEVÍ, IGNOROVALA OBĚTI A NECHTĚLA NÁM POMÁHAT. BUDE ODZBROJENA. NĚKTEŘÍ PŮJDOU DO DETENCÍ ZA IGNORACI POMOCI OBĚTEM ZLOČINŮ PSYCHOTRONICKÉHO, JEDOVNICKÉHO A JINÉHO NÁSILÍ.BĚHEM BOJŮ JSME SPLNILI NĚKOLIK PROROCTVÍ. BOHUŽEL SVĚDKOVÉ JEHOVOVI BYLI NEPROBUDITELNÍ TAK, ŽE ARMAGEDDON PROŠVIHLI SVOJÍ PALIČATOSTÍ A POHRDLIVOU GOMORIÍ. POKOUŠELI JSEM SE JE PROBUDIT OD ROKU 2017... NEŠLO TO.www.svedkovejehovovidekujeme.czBIBLE MATOUŠ 24

BIBLE MATOUŠ 25. KAPITOLA

31 Až Syn člověka přijde ve své slávě a všichni andělé s ním, posadí se na svůj slavný trůn. 32 Budou před něj shromážděny všechny národy a oddělí lidi jedny od druhých, jako pastýř odděluje ovce od kozlů. 33 Ovce postaví po své pravici, ale kozly po své levici. 34 Pak řekne král těm po své pravici: 'Pojďte, vy, kterým požehnal můj Otec, přijměte jako dědictví Království připravené pro vás od založení světa. 35 Měl jsem totiž hlad a dali jste mi najíst, měl jsem žízeň a dali jste mi napít. Byl jsem na cestách a přijali jste mě pohostinně, 36 byl jsem nahý a oblékli jste mě. Onemocněl jsem a starali jste se o mě. Byl jsem ve vězení a přišli jste za mnou.' 37 Ti, kdo jednali správně, mu na to řeknou: 'Pane, kdy jsme tě viděli hladového a dali ti najíst nebo žíznivého a dali ti napít? 38 Kdy jsme tě viděli na cestách a přijali tě pohostinně nebo kdy jsme tě viděli nahého a oblékli tě? 39 Kdy jsme tě viděli nemocného nebo ve vězení a přišli za tebou?' 40 Král jim odpoví: 'Ujišťuji vás, že cokoli jste udělali pro jednoho z nejmenších z těchto mých bratrů, udělali jste pro mě.' 41 Pak řekne těm po své levici: 'Odejděte ode mě, vy prokletí, do věčného ohně připraveného pro Ďábla a jeho anděly. 42 Měl jsem totiž hlad, a nedali jste mi najíst, měl jsem žízeň, a nedali jste mi napít. 43 Byl jsem na cestách, a nepřijali jste mě pohostinně, byl jsem nahý, a neoblékli jste mě, byl jsem nemocný a ve vězení, a nestarali jste se o mě.' 44 Také oni na to řeknou: 'Pane, kdy jsme tě viděli hladového nebo žíznivého nebo na cestách nebo nahého nebo nemocného nebo ve vězení a neposloužili ti?' 45 On jim odpoví: 'Ujišťuji vás, že cokoli jste neudělali pro jednoho z těchto nejmenších, neudělali jste pro mě.' 46 Tito odejdou do věčného zničení, ale ti, kdo jednali správně, do věčného života."

PŘEKLAD NOVÉHO SVĚTA SVATÝCH PÍSEM NOVÉ VYDÁNÍ PRAVDĚPODOBNĚ POD PSYCHOTRONICKÝM MUČENÍM. STAŽENO Z JW.ORG

DANIEL 2: 44

44 A ve dnech těch králů zřídí nebeský Bůh království, které nebude nikdy zničeno. A království nebude přeneseno na žádný jiný lid. Rozdrtí a ukončí všechna tato království a samo bude stát na neurčité časy.

Žalm 37

9 Vždyť zločinci budou odříznuti, ale ti, kdo doufají v Jehovu, ti budou vlastnit zemi.

10 Ještě chvilku a ničemný již nebude; a jistě budeš věnovat pozornost jeho místu, a on již nebude.

11 Ale mírní, ti budou vlastnit zemi a vskutku naleznou své největší potěšení v hojnosti pokoje.

12 Ničemný strojí úklady proti spravedlivému, a skřípe na něho zuby.

13 Jehova se mu bude smát, neboť jistě vidí, že jeho den přijde.

14 Ničemní vytasili meč a napjali luk, aby způsobili pád ztrápeného a chudého, aby pobili ty, kdo jsou přímí na své cestě.

15 Jejich vlastní meč jim vnikne do srdce, jejich vlastní luky budou zlámány.

16 Lepší je to málo, co má spravedlivý, než hojnost, kterou má mnoho ničemných.

17 I paže ničemných budou totiž zlámány, ale Jehova bude podpírat spravedlivé.

18 Jehova si je vědom dnů bezúhonných, a právě jejich dědictví potrvá na neurčitý čas.

19 Nebudou zahanbeni v čase neštěstí a ve dnech hladomoru budou nasyceni.

20 Ničemní totiž zahynou, a Jehovovi nepřátelé budou jako drahocennost pastvin, dospějí ke svému konci. V dýmu dospějí ke svému konci.

PŘEKLAD NOVÉHO SVĚTA SVATÝCH PÍSEM 1984, 1991 přeloženo do českého jazyka z angličtiny.

TENTO PŘEKLAD Z ROKU 1984 CHCEME DO ČESKÉ REPUBLIKY VE VELKÉM MNOŽSTVÍ. BIBLI BUDE U NÁS ČÍST KAŽDÝ UŽ OD 1. TŘÍDY. CHCEME CELOSVĚTOVÉ JEDNOTNÉ VYUČOVÁNÍ NÁBOŽENSTVÍ SPRÁVNĚ. TENTO PŘEKLAD JE NEJPŘESNĚJŠÍ A NEJSROZUMITELNĚJŠÍ A NEJMODERNĚJŠÍ A NEJKRÁSNĚJŠÍ PRO NAŠE SRDEČNÍ DUŠE.

Tyto informace dále níže jsou staršího data.

KDO JSTE INVESTOVAL DO NELEGÁLNÍCH PSYCHOTRONICKÝCH ZBRANÍ, INVESTOVAL JSTE DO TAJNÉ PLÁNOVANÉ GENOCIDY NAŠEHO NÁRODA.

NAŠTĚSTÍ FAŠISTÉ NAŠI ZEMI NEZABRALI.

Nyní budeme sklízet následky.

NEZLOBTE SE, ŽE JSTE NEBYLI VYHLAZENI SPOLEČNĚ S VAŠIM NÁRODEM.

Radujte se a nelitujte peněz.

Ti, co přišli do válečného MLM jako poslední, byli nejvíce obelháni, ale nebyli mučeni tak jako ti, co byli zotročováni jako psychotroncití kati od 70. let 20. století. Mnozí nebyli mučeni vůbec a nevěděli, co to je. Byli oklamáni. Měli by se seznámit se skutečnostmi, aby se nerozčilovali.

Tento web jsme tvořili pod palbou psychotronických zbraní od prosince 2020.

Omluvte chyby, nemáme čas ani sílu je již opravovat.

26.6. 2020

PŘIPRAVTE SE NA STÁTNÍ PŘEVRAT.

ARMAGEDDON už je částečně za námi a těší nás, že někteří jste si ho ani nevšimli.

www.aumjehova.com

36 Ten den a hodinu nezná nikdo, ani nebeští andělé, ani Syn, jenom Otec. 37 Vždyť přítomnost Syna člověka bude taková, jako byly Noemovy dny. 38 Tehdy před potopou totiž lidé jedli a pili, muži se ženili a ženy vdávaly, a to až do dne, kdy Noe vstoupil do archy, 39 a nevšímali si, co se děje, dokud nepřišla potopa a všechny je nesmetla. Taková bude přítomnost Syna člověka. 40 Dva muži budou na poli, jeden bude vzat a druhý zanechán. 41 Dvě ženy budou mlít na mlýnku, jedna bude vzata a druhá zanechána. 42 A tak buďte bdělí, protože nevíte, který den váš Pán přijde. 43 Buďte si jistí, že kdyby hospodář věděl, za které hlídky přijde zloděj, zůstal by vzhůru a nedovolil by mu vloupat se do domu. 44 Proto i vy buďte připravení. Syn člověka totiž přijde v hodinu, o které si to nebudete myslet.